ياسوج

ياسوج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علی رستگار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5830
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا چراغی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6337
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
الهه نیک مرام اصل
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6932
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
فاطمه جاودان پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6752
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
رضا زارعی لنده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6186
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا دارفرین
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5725
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
سیاوش شفیعی بید شاهی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6583
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
محمد مهدی همتی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6532
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهدیه صناعی نژاد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6328
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
علی نجات پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6532
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
اردشیر بوستانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5784
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
آمال نیکنام
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6002
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
علیرضا رمضانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6352
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین انصاری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5600
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
رضا صیادیان سی سخت
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6958
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
دانیال لشکری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5834
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا زمانیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5697
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهرزاد موسوی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5889
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
رضا عبدالهی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6507
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
حسین نعمتی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4808
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدمحمدامین صدری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4644
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدعلی حسین پور ده بزرگ
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6774
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا ارمغان نیا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6651
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین زابلی زاده سی سخت
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5707
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهدی رحمت زاده مقدم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5182
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
زهرا ملک پورمنصورخانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6216
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
عباس یزدانپناه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6212
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سیدمهدی میرمحمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4292
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
احمدرضا عباسی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6456
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
مهشاد عبدی پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6117
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
محمدامین احسانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5964
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
محسن علی پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5775
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
امیرحسین امرانی مکرم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5415
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
آیدین کریمیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5081
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
جلال شهبازی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5800
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
سعید شریعتی تبار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5423
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي