الوند

الوند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدرضا مرادی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5926
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
امیرعباس رمضانی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 6470
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
درسا خداکرمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5876
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
مبینا حبیبی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5828
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
کاظم نظری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5051
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
مهناز احمدی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5252
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
دینا نوروزی حسن کیاده
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 6178
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه زهرا پیش باز
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
محمدپارسا مجیدی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4400
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
توحید داداشی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5533
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرحسین ابراهیمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4478
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
سیدطاها کیائی خرارود
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4404
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
امین رستمی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5103
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
سحر خسروی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5010
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
حدیثه احمدی چهر
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5078
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه مباشرامینی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4902
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
فاطمه انوری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5535
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
فائزه غیاثوند
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4533
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
عطیه رمضانی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4660
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
مائده مینویی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه شهنازی دولتخانه
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی