محمديه

محمديه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


دانیال کرمی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5222
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
پدرام ملک محمدی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5450
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
پدرام بالائی دوگاهه
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4483
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
علیرضا کشاورز صالح
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4661
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
مرتضی علی بکلو
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4789
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
امین اینانلو
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری