قزوين

قزوين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


پریسا پیروی چشناسر
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6506
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
زهراسادات سینائی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5773
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
اشکان وثوقی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6435
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
مبینا ربانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5975
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
احمد رجبیون
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5864
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
فاطمه صامت تقی زاده
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6246
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
علیرضا مردانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5785
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
امیررضا کاظمی جلیسه
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6112
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
مهدیس پورعباسی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6194
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
امیررضا رحمانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6298
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
فاطمه قاسمی اسیابر
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6320
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
فاطمه سادات نبوی فر
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5975
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
فاطمه جلالی جیرنده
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6050
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
دانیال طاهرخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6420
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
سیدامیرحسین حصاری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5988
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
عارف طاهرخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6042
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
عادل طاهرخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5542
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
محمدرضا کبیری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6371
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
متین محمدی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5732
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
آریا رسول خانی بگله شیری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5383
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
سینا نیکونام
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6185
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
محمدمبین درخشان
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5630
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
ملیکا نصوحی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6383
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
سینا طاهرخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6725
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرمحمد آقائی لیاولی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6008
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
باربد الهوئی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5780
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
عرفان صفات
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6032
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
شایان شکوری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5648
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
امیرحسین انصاری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6005
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
سارا کوچکی کشکش
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4390
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
محمدامین رشوند
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6426
 
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
ابوالفضل رضائی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4790
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
عرفانه زینلی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5344
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري