اردكان

اردكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فاطمه زهرا نداف بازار نو
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 6184
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
فاطمه خدائی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5927
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
فاطمه السادات رفیعی صدرآباد
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5903
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
سهیل فتاحی اردکانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5757
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
امیررضا جعفری بفروئی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5598
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
بهزاد بهزادی مقدم
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5448
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
زهرا نیک اردکانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5773
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
محمد جماعتی اردکانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
هانیه قاسمی ترک آباد
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 4564
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
سیدمجتبی موسوی بفروئی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
زهرا ثقفی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5357
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
بهنام نیک خو
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5406
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
مهران عموئی چرخاب
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5461
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
سیدمحمد فلاح یخدانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5407
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای