مهريز

مهريز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیر محمد زارع استهریجی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5956
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
زهرا محمدزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4566
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
ملیکاالسادات حسینی بغدادآبادی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4656
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مهدیه زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4180
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
حجت دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6260
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
ندا زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6250
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
مینا دهقان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سارا سنائی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4593
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
نیلوفر کمالی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5901
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
هنگامه زارعیان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4693
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه فرهمند
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6261
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مهدی زارع زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4831
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
الهام ابوئی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5165
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
پریسا زارع
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
عادله تفضلی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5986
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فرحناز زارع زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مریم شهبازی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4568
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مریم عبدلی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5367
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مسعود آخوندی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6559
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
یگانه رشیدی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5907
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مریم فلاح
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5703
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه باقری مدواری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5214
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مهدیه باقری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5713
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مبینا سعیدزاده منشادی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سعیده اعلائی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6025
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
هانیه زارعی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6037
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه قریشی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5502
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه ولیی ابرقوئی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4856
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه حیدری پور
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5355
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
ابوالفضل ابوئی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4390
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
محمدمهدی خراسانی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4647
 
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا