خاتم

خاتم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


مهدیه حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 6604
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
آریا کریمی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 6008
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
عارف حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 6134
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
عباس جعفری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4051
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
علی دهقان چناری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5604
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سحر حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 6208
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سحر کشاورز
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5229
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه بابری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5773
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
لیلا پورباقریان
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4628
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
ملیسا حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4879
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
آیدا تقی زاده
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4544
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مهسا خبری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 6543
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
حمید رضا طاهری نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سیده زهرا موسوی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4693
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مهدیه کرمی نیا
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فرزاد طاهری نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5307
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سکینه دهستانی هرات
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4190
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه دهقان هراتی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5355
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
میترا وکیلی قاسم آباد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5692
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه شکوفه
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سمانه هاشم آبادی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه فاطمی نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5936
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
رقیه دهستانی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5236
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه عبدانی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4800
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه وکیلی قاسم آباد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مطهره صالحی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
هانیه عباسی نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4358
 
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم