طبس

طبس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فاطمه صفری کریت
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4808
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
نعیمه ادبی کریت
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5141
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمدمهدی عابدی ماودر
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4901
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
علی چوپانزاده اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4188
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
روح الله ملایی اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4597
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیر حسین مالک اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4458
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مهدی آ هی اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4313
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
صالح یعقوبی فهالنج
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4462
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زهرا سعادتیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5876
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
عطیه الاهی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5866
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
زینب محمدیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5349
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مسعود سالاری محمدآباد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4634
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مهسا مرادی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4965
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
حامد حاتم جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4307
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
اشکان رجب زاده دشتغران
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زکیه محمدیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4525
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امیررضا قاسم زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5628
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محدثه مرتضی زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه قربانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
زهره احسانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4913
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
زینب علی پور
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5075
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مهدی حسینی نیا اصفهک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4932
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیرحسین مریدا
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سید یاسین زهتاب
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4726
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
پریسا طاهرنیااسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محسن حسن زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5065
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
علی غلامی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4495
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
حسین مودب اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4754
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
احمدرضا صفرپورغریب
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سجاد کریمی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4349
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
الهه طبسی زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5514
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مصطفی فغانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4694
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)