ميبد

ميبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سهیل دهقانی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5864
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
مهسا فلاحیان مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5804
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
مهلا الفت
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4505
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
علیرضا مصطفایی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
فاطمه شاه محمدی مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5890
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
مریم السادات آقائی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5659
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
امیرحسین زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5594
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
سیدابوالفضل موسوی بفروئی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4485
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
علی سبحانی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5921
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
محمدمهدی زارع مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6134
 
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
ریحانه صفری نژاد میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5820
 
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
فائزه رضائی شورکی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5544
 
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
محمدمهدی زارع مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5734
 
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر