خمين

خمين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدمهدی مهاجری
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 4961
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
نگین احمدی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 4753
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
محمدمهدی حسینی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5589
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
علی اصغر هاشمی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 4348
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
پارسا اصغری
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 4926
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
امیرحسین عبداللهی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5582
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
محمدجواد عبدی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6113
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
فرنوش رحیمی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6197
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
تینا محمودی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5911
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
سارا شعیبی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5323
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
زهرا نوری
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6180
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
نازنین عابدی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6197
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
فاطمه سرلک
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 4814
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
محدثه پرویزی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5450
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
مهدی طهرانی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6310
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
مهلا افسریان
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5918
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
محمد رضا کرمی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 4997
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
آیدا غلامی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6047
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
ساغر رضایی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5532
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
امیر محمد سرمدی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5463
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
سید علی هاشمی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 4905
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
سپیده سالاری
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5853
 
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
محمد عرفان هاشمی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5247
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
معصومه بابایی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6303
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
پوریا سخایی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6457
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
امید قاسمی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6255
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
امیرعباس لطفی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5748
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان