ساوه

ساوه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


متین فرخی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5586
 
تيزهوشان
ساوه_ هنرستان پروفسور حسابی
یوسف شیخی دیگه سرا
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6549
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
رضا اسد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6833
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
محمدماهان ایری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6812
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
امیرمحمد لشکربلوکی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5687
 
نمونه دولتي
ساوه_ علی ابن ابیطالب
نرگس معماریان
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6275
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
سما عسگری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6272
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
عباس عمان
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5913
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
علی عرفان فر
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4867
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
حدیثه صادقی فرد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5671
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
سیده شیلان عباسی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5869
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
محمدمهدی حسنی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6908
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
زهرا غلامی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5467
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
سیدامیرحسین موسوی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5656
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
آرتین قادرپناه
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5628
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
محمدامین مرادی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
ساوه_ علی ابن ابیطالب
علیرضا ناهیدکهلان
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
سیده آذین مرادی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5724
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
آتنا رمقی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6172
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
محمدرضا خوش اخلاق
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5235
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
مهدی فارسی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5304
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
زینب اصدق
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5703
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
محمدامین مریخی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5903
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
غزاله شانوری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6340
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
محمدحسن حکیمی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5985
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
نرجس رحیمی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5863
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
امید کیانی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5166
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
صادق سلیمی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5540
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
فاطمه بقائی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5675
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
امیرمحمد مهرزاد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5651
 
تيزهوشان
ساوه_ علامه حلی .
نگین سهرابی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5882
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
زهرا زارعی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4940
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
هستی احمدی بخشی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4739
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
آرین اشتری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6319
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
علی فتاحی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5160
 
نمونه دولتي
ساوه_ علی ابن ابیطالب
پوریا آرامی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5115
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
محمدرضا محمودی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4721
 
تيزهوشان
ساوه_ هنرستان پروفسور حسابی
محمدحسن نصیری نوری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5255
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
سبحان ایمانی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6472
 
نمونه دولتي
ساوه_ علامه حلی
زهرا شریفلو
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6019
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
آتنا پیمان
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4588
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
یگانه آذری فرد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5255
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
مینو السادات طباطبائی حسینی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5598
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
مرجان مهلوجی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5689
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
مریم جوکار
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4435
 
نمونه دولتي
ساوه_ آوا
محسن رضایی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4900
 
تيزهوشان
ساوه_ هنرستان پروفسور حسابی