اراك

اراك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


بهارا حاجیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5971
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
سینا علی ئی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5465
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
ساناز مهدوی هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6994
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
پرنیان بابائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6531
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
ملینا نورصالحی گرکانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6644
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
کیمیا طحان نژادیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6048
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نسیم رنجبر
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4683
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
زینب جعفری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4999
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
مینو بهمنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6057
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
محمدیوسف بهادری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمد اسمعیلی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6715
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
آرین تاج دوست
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6731
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
علیرضا امانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5236
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
ایمان امانی زاده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6791
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمدرضا شهریاری کاه کشی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6297
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
سیدبابک فتحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6703
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
شایان شهبازی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5423
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
زهرا رجبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5560
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فاطمه رجبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6013
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
آیلین متین پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5873
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
دیانا پرچمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6434
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
رزیتا رسولی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5493
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
زهرا فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4817
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
رضا فاضل مصلح آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6549
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
صبا السادات نصیری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
محدثه السادات فیروزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4519
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
صبا غلامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6011
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نازنین زینلی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
آیدا جباری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5612
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
به گل سرمد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
باران بیگلویی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5683
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
الهام غلامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6857
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
امیرحسین حاجی حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6119
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمدمهدی قمری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
امین پارسامهر
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5531
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
امیرحسین عراقیه فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6860
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
امیرعلی حریرفروش
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6716
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مبین طهماسبی ارشلو
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5570
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
علیرضا حمیدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5504
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمدجواد مقصودی اکبری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6423
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
ناردانه ستوده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5995
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
نسترن زنگارکی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
نازنین زهرا میرزاخانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5699
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
پریا نعمتی مصلح آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6006
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
صبا عسکری متین
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6428
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
آیدا محرابیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5811
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
آیناز بیژنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6249
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
مهدیه ادیبیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 7129
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نیکتا پیروزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5607
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
لعیا سادات هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5417
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
روژینا قادری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4812
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
فاطمه زمانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5056
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
غزاله وحدتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5277
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فاطمه نعمتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4930
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
فاطمه قاسمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
آریانا گل چین
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6290
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
کوروش قنواتی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6128
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
امین فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4614
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
رضا عربی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5907
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
مهدی مرادی نژاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6511
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهیار عزیزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5195
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
احسان مریخی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5647
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
علی فتحعلیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5398
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمد داودابادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4171
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمدجواد محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5017
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهیار قدیری هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5194
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمدمهدی یزدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5905
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
امیرحسین پهلوانی مجدآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5182
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
فاطمه حیدری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4993
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
مائده میرداودی اخوان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6138
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
یاسمن یساولی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4880
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
فاطمه نعیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6409
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
نسترن احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فاطمه روحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
کیانا خجسته
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5668
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
زهرا گرامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5722
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
هانیه حیدری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5459
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
تینا قلیچی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5737
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
مطهره حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
ساناز توسطی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6477
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
فاطمه رضایی زادگان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6318
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
مبینا منصوری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5365
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
نیوشا قرنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5150
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
آنوشا قرنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5135
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
کوثر شریفی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6099
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
دیانا دربندی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6693
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
دریا توپچیان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5580
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
غزل صوفی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5505
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
پارمیدا احمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5044
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
مینا محمدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4149
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
سروناز پارسا
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6514
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
فاطمه ساجدی پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4299
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه هادی فکوری _ ناحیه 2
حانیه ساجدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5099
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
پرنیان مزدک
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6549
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
فاطمه نام داری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5368
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
معصومه ملاپور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5188
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
سپیده غریبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
یلدا بهرامی هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5395
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
فاطمه باقری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6266
 
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
نیایش قنبری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
ستایش قنبری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر