سروآباد

سروآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


هیمن فتحی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4735
 
نمونه دولتي
سروآباد_ نمونه علم و دین
آرینا اپرویز
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4426
 
نمونه دولتي
سروآباد_ اسوه
سارینا اپرویز
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4412
 
نمونه دولتي
سروآباد_ اسوه
آیدا یزدانی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4575
 
نمونه دولتي
سروآباد_ اسوه
سوزان علی رمائی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 6464
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
هاوری شریفی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
سروآباد_ نمونه علم و دین
آرمین عزیزی
نهم - سروآباد
میانگین تراز کانونی: 5128
 
نمونه دولتي
سروآباد_ نمونه علم و دین