ديواندره

ديواندره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


پارسا پرویزی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5606
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
مهناز قادری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5613
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
یوسف نظری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4526
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
میلاد پوزشی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5129
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
رامتین محمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
رامتین احمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4712
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
فرهود فتحی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4405
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
رامان مرادی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی