مريوان

مريوان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


شایان ززند
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5650
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
یاشار وثوقی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6107
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
مبین محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5331
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
شنیا ولیئی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6332
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
پارسا هوشمند
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5991
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
ریبین نوری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6160
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
آران راد
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5694
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آلان پایدار
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5379
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
احسان ادمن
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6338
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
مهیار بهرامی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6063
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دانیال محمدی مجد
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5566
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
روژینا بهرامی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5871
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
رامان حیدری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5020
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
حمید روزگرد
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5357
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آمانج شریفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5342
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
رومینا بهرامی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6518
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
فایزه صادقی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5672
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
سیده صدف حسینی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4834
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
اسامه جوانمردی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4450
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
چیناز فیضی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4937
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
آلا رحیمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5450
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
امین اشکاوند
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4858
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
هدیه ایرانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5010
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
ابراهیم علی رمائی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4289
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
آرام قادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5878
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دیار ساسانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5447
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
سحر فتاحی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4506
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
کاوان فلاحی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5297
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
کارو لهونیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4979
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
سروش تاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5254
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آرین غزنوی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5600
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
پیام محتشمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4982
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
پویا شیرزادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
ریبین رحمانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5010
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
شایان سیفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5238
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
سیدحسام حسینی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5457
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
هاتف یعقوبی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6311
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
فواد احمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5896
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
سروش همتی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5947
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
بهزاد نساج
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5295
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
رامان محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4689
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
شادمان بردافکن
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5908
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
پوریا خانزادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4852
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
سینا رشیدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5018
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
سید کمال سجادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4490
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
کارو براری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5249
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
زانا مولودی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4351
 
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
آلان ساسانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4187
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
شمیلا عبدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4426
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
آیرین بیگلر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5224
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
شنیان منوچهری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5031
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
ژیناس حسنی کردستانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4803
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
نارین رحمانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4686
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
سوران شهابی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4847
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
ثنا عبدالهی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4794
 
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان