سنندج

سنندج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


رویا فتحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5562
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
فرید حاجی ویسه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6133
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آرینا نوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4756
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
سیده هستی حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5545
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
ثنا ساعدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5592
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
تینا وکیلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
آرش مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5263
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدزانیار کریمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5093
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آروین وزیری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سارا طهماسبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6304
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
اژین رحیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5479
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
حیدر سالار فاتحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6384
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
فاطمه عزیزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
سارا محمودی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4729
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
سینا مظفری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5944
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
کاوه رخزاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5802
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
مدیا حمیدی راد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4232
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
مریم شریفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
سیده مائده حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6272
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
دیاکو زند سلیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5147
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
چیا محمدی نوره
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5128
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
متین کارگر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5487
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
سینا فاتحی کرجو
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5857
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
عباد جعفری خروسه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4832
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
آریو نجم الدینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6630
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
شکیب هدایتی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سازین شاه اویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5592
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
اوین حسن زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5806
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
کیان رحیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4976
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
کارینا حیدری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5579
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
حسنی محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4736
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
یادگار کریمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6372
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
احمد عبدالله پور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
اوین امجدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5622
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
سید پویا ابراهیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6749
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
ساهره مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5769
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
کیمیا اعتمادی سنندجی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5084
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
هلیا زندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6184
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
نسترن احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
مبین نقدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدصنعان رحمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5222
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
دانا خالدیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6270
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
مهیار رستمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6048
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
علیرضا بابازاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5811
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
سوران زمان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5349
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آرتین رحیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6498
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
بهار محبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5195
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
مهنا زارعی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4491
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
نیوشا نمکی مقدم
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5835
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
افرا قادرمرزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5678
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
پویا فهری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5280
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
متین عباسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
کاویان مجیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5536
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
هوزان سیجانیوندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5524
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
سناء حسن زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5643
 
تيزهوشان
سنندج_ شهیدبهشتی ناحیه یک
آیناز مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5740
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
آرینا وهابی فر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6235
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
ماهان ساعدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5089
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
حمیدرضا خالدیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5884
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
کیاشا انصاف جویی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5691
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
محمد شکری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6446
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
بارزان مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
اوین محمدی کانی سواران
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5154
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
محمدعلی مسیمیر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5772
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آرش وکیلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5508
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
بردیا بایزدنژاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5604
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آریا مسرور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4612
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
فاطمه بازگیر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6082
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
سینا سیف پناهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4472
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
شایان علی مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5984
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آریا رشیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6045
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
منا رضائی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5369
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
علی رستمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6138
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
ژینو کیاست
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4428
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
محمدفواد قادری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6284
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
بهنوش غفاری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4987
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
مائده منتشلو
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
محمدفرهنگ صداقت
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5479
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
ماهان زرین
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5479
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
آیناز پاک خسروشاهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4461
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
آرشام شریعتی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5483
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
نینا امجدی علی آباد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4709
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
صبا زارعی نوره
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5645
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
سینا بهمنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6145
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
فرنود مهرزاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4568
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
مبین احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
مهران مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5902
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
فاروق آزاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5555
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمدآرام عبدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5204
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمدجواد رشیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5121
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
رامیار حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمدجواد ملاولی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5752
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
آریا نعیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6600
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
احمد آدابی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6178
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
کاوان بهرامی فر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5864
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت