گاليكش

گاليكش - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


مهلا ابوذری
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
احمدرضا حسینی
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5547
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فرناز تاجی زاده
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4478
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
سیده نرگس حسینی زاده
نهم - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 4385
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره