مينودشت

مينودشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدمهدی ممشلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
محمدمهدی سندگل
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4951
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
رضا پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5240
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمدمهدی قره جانلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5222
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
حسین پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5552
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
مهشید سرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5792
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
امیرحسین قزلسفلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4107
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
زهرا قزلسفلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5777
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
نادیا خلیلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5628
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مهلا ممشلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4247
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
علی ممشلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4736
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
سیدعلی حسینی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5286
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
زهرا شهمرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5280
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مهدی ممشتی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4801
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
کوثر حسن زاده
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
سبحان ساجدیان
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5189
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
مهتا زارعی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4774
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی