آزادشهر

آزادشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فاطمه زهرا خدر
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6285
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
محمدامین حبیبی نوده
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4375
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
آیلین فروتن
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5440
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
آتنا سدیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5244
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
نرگس لعل صادقی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4577
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
محمدمهدی هدایتی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4405
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
امیرحسین خان احمدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5012
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
امیرحسین منصوری رضی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4871
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
یگانه مسعودی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5004
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
فاطمه عبدالهی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4873
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
سعید نظریان سنگر
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4615
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
ایوب صدیقی زاده
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4498
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
محبوبه سمیعی پاقلعه
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4961
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
اشکان شم آبادی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4035
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
سبحان بازقندی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4376
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
امیر کهساری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4195
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
حدیثه مشرقی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5533
 
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان