گنبد

گنبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیرحسین شیخ ویسی نظامی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5965
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
هادی ناظری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4749
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فاطمه رحیمی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
زهرا فدائی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6061
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
فرزاد وزیری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6236
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
شایان بشارتلو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6163
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
درسا عرب
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5846
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
سایرا آقچه لی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6601
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
امیرحسین پل شکن
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5005
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
آرمین الداغی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6182
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محمد پرورش بار
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6421
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمدامین پنق
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6261
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمد زنجانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6265
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مبین عبادی زحمتکش
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
سینا ایران دوست
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4750
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمدامین ایگدری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6173
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
عرفان منصوری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مانی رزاقی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
سیده مریم غلامحسین زاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6689
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
نیلوفر اصغرزاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محسن دوستی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4980
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
آرمیتا رجبلو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 3972
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
جرن کرامت
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5164
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محمدجواد محبی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
پارسا قره مشک قراوی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5739
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
سیدامیرحسین فرقانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5702
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
امیرحسین محمودی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5190
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محمدامین جوشنی فخرآباد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 3781
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
میکائیل دبیری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6272
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مبینا مفیدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6191
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
الینا قره قوزی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5186
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
نورمحمد خرمالی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5662
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
نفیسه نظری کمشتپه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6467
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
الهه میرانیان بازگیر
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5016
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
عرفان زیبائی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6309
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
امیرمحمد وزیری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4200
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
فاطمه مرتضوی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
سینا صفرزاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6059
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
آرمین مجیدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4711
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
سلیم قرنجیک
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4228
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
زهرا ممشلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6090
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
جیران پورقاز
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4343
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مهسا شیخی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6185
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
صفیه قزلجه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محمد گل محمدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5860
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمدمعین ناظری قوجق
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6088
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
یاسین ثابت سید
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6578
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
گل سن نامی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5384
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
نژلا یونسی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6349
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محمد ناصری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5894
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
ایلهان افشین
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4216
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مبین محمدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4911
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمد قاسمی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5146
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمد دلاوراردهائی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4647
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محراب یادگاری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5209
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
فاطمه خسروی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5715
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
آیدا حیدری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5590
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
صبا محمودلو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4794
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
فائزه شکوهی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6233
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
امیرحسین بیگی بالاخانه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 3733
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
سعید اق اتابای
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4572
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
ایمان فرهادی توماج
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4089
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مائده محمدیان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5588
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
طهورا قزلجه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5891
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
صبا خرمالی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6014
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محمد پرنیان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5183
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
سارا پسرکلو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4735
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
صادق پانگ
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4691
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
عمران عالمی پور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5050
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
آی هان تکه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6549
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
عبدالرئوف مفیدی راد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5927
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
عبدالجلال کسلکه نژاد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4213
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
ریحانه عالم
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5560
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
سمیه دولت خواه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5629
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
رضا وزیری دوزین
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
نرگس جعفری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4462
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
هانیه سعادتی نژاد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6049
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
آیدا مهربانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5398
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
عاطفه عرازی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5127
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
نسترن منصوری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4939
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
حدیثه ناظری قوجق
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5438
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
فائزه تاتار
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
حمیدرضا صفری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4867
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
ملیکا عرب کوهسار
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5741
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
نگار نهاری کوهی خیلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4606
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
رئوف صاری پور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
نرگس رحیمی مقدم
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6456
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
صبا ابوذری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5775
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
بهنوش امانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5332
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
فرشاد اتحاد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4871
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
تایماز اتحاد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4440
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
عرفان عبدالهی ابرس
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5741
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فاطمه فلاحی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5694
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
محمدجواد پسرکلو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6058
 
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فائزه امیری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6540
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
علی سنچولی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم