گرگان

گرگان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


شایان بیدری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6209
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علیرضا بدری قصر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5813
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بنیامین نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6845
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
بیتا ابراهیمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6727
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
اکرم بزی مورقیصر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6354
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مهدیه خاکی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4792
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فاطمه میرزایی گودرزی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6438
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فاطمه حیدری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5393
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فائزه خواجه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5395
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آنیا اکبری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5472
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا ولایتی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6406
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فاطمه زهرا برزمینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5784
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
محمدسعید کردوالش آبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3867
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا کیانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6268
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سید امیرحسین امیرلطیفی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
عرفان ایزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6394
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
یاشار قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6391
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
متین ایری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرعباس جمال لیوانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5701
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدی قدیرزاده قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5085
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امین صدرا یزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6096
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرعلی سیاه مرزکوهی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5724
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
پرنیا حاجیلری قشلاق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5561
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدیه غلامی پاجی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا عالیشاهی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6254
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
آیناز قزل
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5542
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
زهرا یلقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5311
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
جیران باشقره
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5915
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ساینا ایزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4830
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سعیده قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4737
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
روجا فقیه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5910
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سمیرا نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5705
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مهدیه جاویدان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
علی شاملو
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5288
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مصطفی ایزد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
کیان کشیری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5778
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی فرمانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5914
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرحسین دشتبان نامقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6195
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6233
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سیدسجاد رهبر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6123
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بهراد جرجانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6196
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
صدرا مصدقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5241
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
آرین هادیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6153
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدتقی خلج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سعید عارف نیا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6090
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرحسین دلیر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4502
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سعید لیاقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6059
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی تازیکی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6375
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مبین روشن
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6830
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدهادی سلاق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6460
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا سوقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6407
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
میثم ارازلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5260
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمد ریاضی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5085
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
متین ریاضی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5065
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مبین امانجانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5927
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
شهریار صالحی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6506
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدی جعفری نصرآبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6160
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدی شامانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4246
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرحسین مقدس
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5952
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا زرگری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6265
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرشایان شیروانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6312
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سیدامیرحسین میرقاسمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6165
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
یاسین کتولی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6100
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
صبور محمدآلق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حبیب الله کلته
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3770
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
علی صفوی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4916
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آرمان میرزایی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6361
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حسین چورلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4996
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی اصغر رضایی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5876
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فربد عظیم محسنی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6186
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدحسام افتخاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی امینی مفرد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5383
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
پارسا غفاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6170
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
وشا حمزه نژاد قاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6459
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سروش پورقاسم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5534
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرحسین ندافی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بنیامین علاقی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیررضا سبطی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6680
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آرین رحیم زاده مدنی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سروش رنجبر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مصطفی ایزد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
درسا مرجانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6327
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مائده شهمرادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4981
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مبینا مهرآرا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6068
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سهیلا بابائی داز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5346
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
حدیثه کابوسی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4127
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
الهه لطف آبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6158
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا اعتمادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6190
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آیدا اسماعیلی گلریز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5919
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ملیکا جاهدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5168
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ریحانه هدایتی فر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6187
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهرآسا تیموری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5223
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
رضوانه ملاشاهی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6417
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
دیانا بابایی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6319
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مهتاب صدرمغانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5677
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
صبا اسلامی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5886
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ایلکای نوریانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5225
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهسا سلاق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5462
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
جیران نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4609
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ثنا نصیری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5575
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زینب رشید باغان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5998
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ماتیا دهقان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5914
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
ارغوان مقصودلو
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5125
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
هاله سادات کسائیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5751
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فرشته قزل
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5376
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سیده نادیا حجازی نژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5020
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فرنیا قاسمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5370
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سمانه مردانی راد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5731
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سمیرا شیرمحمدلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5313
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهناز دوگونچی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5944
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
صبا سادات میربهبهانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5867
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا قاسمیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5237
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
ترگل دهقانی فارغانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4739
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
زهرا سادات حسینی امینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5721
 
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فهیمه خوش پرست
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5692
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي