قصر شيرين

قصر شيرين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فرید دستباز
نهم - قصر شيرين
میانگین تراز کانونی: 5781
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
معین کدیور
نهم - قصر شيرين
میانگین تراز کانونی: 3902
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
پریا نورایی
نهم - قصر شيرين
میانگین تراز کانونی: 4887
 
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی گلچین