كرمانشاه

كرمانشاه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محدثه حیدری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
علیرضا گلچهره ءسرتختی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6042
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
سید اوستا حیدری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5368
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
پارسا بهرامی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6165
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
نگین عبداللهی پور
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
دیانا اشرف پور
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6137
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
فاطمه زارعی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5568
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
نیما رحیمیان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5915
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
هستی عزیزپور
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5505
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
علیرضا صادقی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5451
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
عرشیا شهلایی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5603
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
پانته آ منصوریان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6485
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
پارسا نیایش
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5393
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
بهناز مهران نیا
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5922
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
پارسا سلیمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6278
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
امیرحسین فیلی زرنه
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
ارین ناصری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4886
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
شایان مرادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5901
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
امیر محمد یوسفی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5937
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
بهرام کمرنژاد
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6174
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
سیدحسام صفوی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5346
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
تینا پرواز
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6211
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
لعیا شهبازی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
نگار صیدی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6092
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
سیدجمشید قبادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
یاسمن ذهابی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4755
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
زهرا موحدنیا
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5537
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
سحر روشنی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4940
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
پدرام بازبین
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5064
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
طاها بیاتی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5469
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمدمهدی مرادی فصیح
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5157
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
امیر حسین رضائی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
آرین فرهادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5716
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
محمد جواد زرینی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
محمدحسین اعظمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6632
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
آتنا شوکتی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4804
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
اوستا نژاد پاک
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6290
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
سینا اریامنش
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6376
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
نیکی ال اقا
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5145
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
فرزام سریری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6098
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
سارا الفتی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5232
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
محمدسینا جلیلیان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5597
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
سیداهورا حسینی طباطبایی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5210
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
دیانا فتاحی نیا
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4821
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
مرتضی ویسمرادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
سارا مردانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5681
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
امیرحسین جامه بزرگ
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5157
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
شایان مرادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5547
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
حسین کرمی متین
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5538
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
نازنین مظهری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5206
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم
نسترن مظهری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
كرمانشاه_ نمونه دولتی معلم