گراب

گراب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


عطیه کوشکی
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس