دوره

دوره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


صادق طولابی
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 6948
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
بهنام مومن زاده
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 5466
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
غزال امیری
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 5349
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
بهنام صادقی
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 4297
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق