نورآباد

نورآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


آرش آبگون
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5115
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
نیلوفر صحرایی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 6235
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
فاطمه بهرا پور
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5080
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
شاهرخ سبزواری
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
علی مرادی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 6775
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
پارسا پای خان
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5973
 
نمونه دولتي
الشتر_ علامه طباطبایی الشتر