بروجرد

بروجرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


نیما نظامی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6018
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
حسین شفیع پور
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5325
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
متین کرمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5152
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
یاسین گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5667
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
بهار مدرس
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5329
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مائده گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4792
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مهرخ کرمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4953
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
زینب کاظمی حسنوند
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4796
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمد گودرزی معصومی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5248
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرسالار خانلرزاده
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5134
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
پوریا مهرابی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5851
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
زهرا خراط چی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5694
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
شایان مهرابی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5430
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
نازنین مقدسی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5404
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
وحیدرضا فیروزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5724
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی