خرم آباد

خرم آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


رضا فرهادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5628
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
رضا سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
محمد مهدی معتمد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مریم مومنی دارمرو
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6369
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
ستایش حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5919
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
کیمیا بیات
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6211
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
امیر محمد شمسی نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5794
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
عسل گلمرادی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5930
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
ثنا حق شناس
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6273
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
رضا حسن پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6151
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
رضا حیدریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6432
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیر حسین بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6072
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
نادیا غلامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6233
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
هدیه ندری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5904
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مهدی نظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6368
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
آناهیتا میر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5547
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
امیر حسین ساکی ماسوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5736
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
زهرا محسنی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6174
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
هدیه سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6171
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
نیلوفر جعفری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6152
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مهسا محتشمی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
رضا موسیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4992
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مهرانا بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5703
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
کیمیا مرادی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6007
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
امیر رشیدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5453
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
هانیه علی پور باغی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5112
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
آیناز سپهری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5355
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
غزل فرهنگی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6144
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمد مهدی کشاورز
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
علی برزویی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6394
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
یاسین نظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
محمد جواد درویش نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5875
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
عاطفه احمدزاده راد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4980
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
بهناز مهدوی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5565
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
آیدا بساطی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6348
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
امیر حسین عزیزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5506
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
ابوالفضل پیشداد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5355
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
نگار رحیمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5454
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مهدی حسنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5415
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
فاطمه دوستی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4991
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمد مهدی دوستی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5822
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
هستی خیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5859
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
آذین دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5758
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مبینا رنج بر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4401
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
نوید رشنو
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5837
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر رضا قحطان جدید
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5089
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
آرین حیدری متین
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5198
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
هانیه کشوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5364
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
فاطمه محمدپور نظرآباد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5659
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
آرش طرهانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6360
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
علی خدامرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مبینا نوری فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5718
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
سید حسام حیات الغیبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4365
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سماء بارانی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4971
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
علی چنگائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
آرمیتا حاتمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6233
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
معصومه بیرانوندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6190
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
غزل پرویز زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5983
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
زینب چراغ زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5169
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
احمد فرامرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4669
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیررضا یوسفی مقدم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5813
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
احمدرضا یوسفی مقدم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5625
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
فاطمه سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4868
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
امیر محمد خادمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4799
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
تارا ملکی صادقی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
صدف مهر پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6602
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
حسین ندری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5698
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
پارسا حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5542
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
صدف رخشان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6110
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مهدی حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5664
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
مهدیه دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6602
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مریم ملکشاهیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4816
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیر محمد جوزایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6534
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد حسین سلاحورزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4538
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
ستایش عزیزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5769
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
فاطمه حیدری مقدم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5837
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کیمیا نجفی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4921
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مبینا مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6144
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محیا کاکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6514
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
زهرا کلهری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5500
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
زهره کلهری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
علی محمد تقویمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 3913
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سهیل امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4271
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
فاطمه سرداری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6240
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
سید محمد امین علوی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5977
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علیرضا احمد پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4540
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
حنانه سلیمانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4464
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
آیدا مومنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4251
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
حامد مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5077
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نگین فقیه پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4666
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محدثه عالیزاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5279
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
سهند ایمانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5511
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر حیدرپناه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4930
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
علی ملکشاهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6232
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
کورش فلاح پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6101
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مبینا رضائی ارکسی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
حسین کردعلیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علیرضا حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6240
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
آتنا انصاری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5064
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کسری آزادگان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4565
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
لیلا کریمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5209
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
حسین سیاه منصور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4610
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر حسین سامانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5187
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
امیر اکبریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سیده زهرا موسویان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
ارشیا پازوکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6046
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
بهداد اسداللهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5036
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمدحسین احمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4842
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
زهرا حکیمی فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5891
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد هادی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5633
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
رهام دانژه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6072
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نسیم رومیانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
حسین بابائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4853
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
تینا رفیعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
نرگس امیدیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5830
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
امیررضا خسروی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5168
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
سیده مائده موسویان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6048
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مهسا دالوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5522
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فردین رحمانی رمضان آباد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5204
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
ریحانه اسکندری ملایری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5365
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مبینا رضا پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5619
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
نسترن عینی نرگسه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5394
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
عطا گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6142
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
یاسمن دادفر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5944
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
رضا خوشگوار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6378
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
فاطمه خوشگوار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6290
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
رضوان خوشگوار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6788
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
طاها زارعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق