مس سرچشمه

مس سرچشمه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


آریا نوروزی
نهم - مس سرچشمه
میانگین تراز کانونی: 6208
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
امیررضا شیبانی
نهم - مس سرچشمه
میانگین تراز کانونی: 5565
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدمهدی ملایی
نهم - مس سرچشمه
میانگین تراز کانونی: 5538
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
عرفان حاجی علیزاده
نهم - مس سرچشمه
میانگین تراز کانونی: 5078
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب