عنبرآباد

عنبرآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


زینب اله توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4469
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مهدی عارفی مسکونی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5385
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
امیر حسین خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4256
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
امیراحمد خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4378
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدمهدی خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3934
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
مریم آبنوس
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3913
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
بهاره دودمانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4213
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
حمید امیری نژاد عماد اباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4439
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فاطمه پهلوان نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3466
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
رضا احمد یوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4571
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد جواد آتش سرو
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4164
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد حسین سنجری مزاج
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3802
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
ذکیه درودی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4222
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
احمد رضا علی توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5064
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد مهدی حاجی نمکی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3861
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد رسول ارمزد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3815
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
هادی کرمشاهی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4333
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدجواد منصوری زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4160
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
عرفان تنیده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4657
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
امیر مهدی اله دادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4226
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد بهنامه
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4596
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
زهرا مشایخی اکبرآبادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3931
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
علی ا کبر جرجندی مقدم استارم
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4240
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
یاسمن نظری حسین آباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4990
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
صدیقه منصوربهمنی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5048
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
عابد احمدیوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
سارا ساردوئی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4096
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مهدی جانانه
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4255
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
امیرعباس رفیع پور
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4548
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فاطمه جبالبارزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4965
 
تيزهوشان
عنبرآباد_ جيرفت_ فرزانگان
زینب احمدیوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4892
 
تيزهوشان
عنبرآباد_ جيرفت_ فرزانگان
فرزانه امیری نژاد عماد آباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4608
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
رقیه رضائی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5289
 
تيزهوشان
عنبرآباد_ جيرفت_ فرزانگان
محمدرضا خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
مژده خالقی طغرکان
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4620
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
قدسیه جهانشاهی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4437
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
امیرمحمد نوزادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4543
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدصالح شمس الدینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5126
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدمهدی یوسفی زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4634
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
آیدا امجزی نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4537
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مهدی احمدیوسفی سرحدی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3913
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
معصومه حیدری میرحسنی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4781
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
علی صادقی فرد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3968
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
زهرا درینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5152
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
زهرا سعیدی تم میری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4468
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري