شهربابك

شهربابك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سهیل مرادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سبحان افشار
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5771
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
دریا حسانی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6569
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
محبوبه پورفتحیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6353
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
امیرمحمد بهزادی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6240
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
حامد خالقیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
ابوالفضل تقی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6358
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
فاطمه امیری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5377
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
علی نعمت الهی موسی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5048
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهسا شهابی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5921
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فائزه شمس الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
آرش پورامینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد سنجری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5418
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
میثم سنجری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5859
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علی رضا حسینی قطب آبادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5564
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علی قربانیان استبرقی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5890
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
آرمین مهی الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5604
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد صالحی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
هادی فتحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4532
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدامین اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5520
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حمیدرضا کربلائی میرزا
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4569
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدعادل زین الدینی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
کیانا ارجمندی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6859
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
الهه جعفری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6240
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
نگین محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6352
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سارا محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6547
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
ساجده محمدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5992
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
کیانا قاسمیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5918
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
الهه ریاحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5160
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
محیا اسدیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5252
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فرزانه جباری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6211
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه حسنی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
رویا فتحی ده شتران
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6602
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سیداحمد حسینی پور
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4492
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین غیاثی فتح آباد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4491
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین مدواری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4521
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سیدمحمدامین پوراحمدی بابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5202
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حسین رفیعی راویز
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5803
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرمتین کافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6417
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علیرضا کریم زاده ندیکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4347
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
ابوالفضل پورمحمدی شهربابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6375
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
فرزان نقی زاده دهنو
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5701
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
امیررضا محمدی کمسرخ
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5383
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
جواد زینلی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5277
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدرضا محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4651
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سهراب اسمعیلی آبدر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4759
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حمید النچری دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدحسین امیرکافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5482
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد عیدی دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4250
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهدی بشارت
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حجت الله محمودی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5705
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
سجاد امیرکافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4741
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
معین قائینی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5985
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
اشکان محمدی کمسرخ
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5439
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرمهدی بدری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6172
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
امین رمضانی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6249
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین یوسف نیا بابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5646
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین عبدلی مدوار
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5415
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سیدمحمدحسین یحیوی ده موسی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4029
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهران معصومی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5978
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علی استبرق نیا
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5639
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سعید قاسمیان مقدم
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4629
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علیرضا ابراهیمی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5434
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
سجاد اسماعیلی فرد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4224
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد مهدی قشمی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6011
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
محمدرضا جعفری زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4703
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
نوشین نبی زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6742
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
مریم محمود زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6344
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
عارفه کافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4508
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه آزاد بخت
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5799
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سپیده قائینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6404
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
عادله صالحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5186
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فائزه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4963
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
دیانا داداللهی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5128
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
ریحانه طهماسبی آبدر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6089
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه بنی اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5740
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5434
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
زهرا یحیویان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6471
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مریم زین الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6384
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه صالحی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5830
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فرشته محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5545
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
ریحانه زارع
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5933
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه محمودی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4859
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
نجمه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4493
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
محبوبه ریاحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5165
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
زهرا ملک قاسمی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4324
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه خدادادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4446
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه امینی فر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
یاسمن برزگری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4746
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مریم مهدوی ندیکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5196
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
اعظم فاتحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4599
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه امینی بابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5377
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه سالاری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4984
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه دهقانی دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4854
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مهدیه امینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6249
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه جعفرزاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5475
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
زهرا محبی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5974
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
معصومه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4550
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی