جيرفت

جيرفت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فاطمه الزهرا سالاری سیف اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5165
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه اعظمی ساردوئی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6670
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مهدی صفایی امجز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
نرجس مقبلی درم رودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4763
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدرضا زبیدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4411
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
زهرا کرمشاهی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6096
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین مصطفوی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4467
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدعلی سالارزنگی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4253
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سیامک شهدادی ماریکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
علیرضا اسفندیاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4684
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
لعیا امیرافضلی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4853
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرسالار اسکندری زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4203
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
آتنا امیری دربید
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4810
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
اسراء سیفعلی نسب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6466
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه سیدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6472
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امیرحسین شهدادی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ام البنین دانشی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4128
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
عبدالوهاب سنجری بنستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5060
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
امیرمهدی میرکهنوج
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5882
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
زهرا کردستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5510
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4365
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
مریم کمالی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4295
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه شمس الدینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4990
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
عبدالرضا سرحدی پور حیدرآباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3813
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه شریفی سلطانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4768
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
معصومه جرگه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3879
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدحسین رئیسی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5575
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
امیرحسین جلالی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6048
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
یسنا بیدشکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6520
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
سینا حافظی نسب جلگه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5762
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
رقیه سنجری نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4561
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدطاها سنجری نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4421
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
دانیال دهقان شوروئیه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
شقایق مجازی دلفارد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6203
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
سعید سمندری جشاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5086
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سبا رشیدی محمداباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6401
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدمهدی افضلی گروه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6088
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه خانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6247
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدحسین جهانشاهی افشار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6594
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
امیرحسین توان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4516
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
علیرضا کردستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5534
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سلوا سنجری دربید
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5321
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
مهدی عارفی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5807
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
فاطمه میرزائی پورسرجاز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5691
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
زهرا حیدری دلفارد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5761
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
پوریا حیدرزاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6219
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
پریماه حیدرزاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4969
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
سارا بهرام نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5562
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه امیری کچمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4697
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
ابوالفضل صداقت منش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4785
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدمهدی کمالی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4449
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدصادق افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6049
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
علی امیرافضلی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
پویا رحمانی زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5192
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدعون محمدرضائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6007
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
حوریه حیدری دلفارد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6349
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امیررضا شهدادنژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ملیکا اسکندری گدار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4952
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
نرگس مشایخی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4966
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
پرنیا فاریابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5504
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدرضا روزپیکر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
هانیه سالاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6080
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محدثه ملائی سغین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5515
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فائزه کمالی نراب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6141
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرمهدی سنجری پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6091
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدحسین سالاری مقدم
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5483
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه عطاپوربندرابادی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3859
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
حبیبه افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5327
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محبوبه افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5064
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
صمیم صادقی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6286
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرمحمد صالحی سربیژن
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4373
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
مرضیه کلکلی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4905
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
صالح محمدی نسب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6249
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
فاطمه سنجری بنستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5947
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
زهرا بادپر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5091
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
عالیه رستمی نژاد دولت اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4366
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
غزل فاریابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه رئیسی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه فاریابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5947
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امینه امیری هنزائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6283
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین افشاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3929
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
علی مارزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
عطیه شجاع الدینی زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4656
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
علیرضا کمالی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فائزه سلطانی اسفندقه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4227
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
صالحه بهزادی گودری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3690
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین بلوچی سرخو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3597
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدمهدی حجتی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5478
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
زهرا مارزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5086
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه سالاری چینه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5376
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مهدی شجاع الدینی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4824
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
امیرحسین بدخشان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5084
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
امید حسین زاده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه مقبلی هنزا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4499
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
ابوالفضل ملائی پورسیف اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4165
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
علی اصغر نظری حسین اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4657
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدزمان صفوی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5911
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
سینا رستمی پوردولت اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6031
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدامین امیرمحمودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4646
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
زهرا پایدار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5295
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه مقبلی هنزائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4430
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمد ابراهیمی راینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4584
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
ابوالفضل سالاری مقدم
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5217
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدمهدی سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه صباحی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5188
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین فدائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5976
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
آیدا مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4885
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدامین اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4633
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
هانیه لری جعفراباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4441
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
علی سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4177
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4574
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مهدی ملائی بهرامی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4121
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدمهدی بهرامی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4768
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
عرشیا گیلانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5885
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
علی اصغر مارانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4843
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
معین الدین مارزی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
امین رضا بدوئی دلفارد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5362
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سارا صدیق پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6626
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
عطیه گرجی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4631
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فائزه احمدیوسفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مریم امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5928
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار