رفسنجان

رفسنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


اشکان سالمی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6188
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی مهدوی مرج
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5315
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فهیمه جعفرنسب ابراهیم ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
آوا گواشیری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5685
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه رضائی سرداری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5161
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه فتحعلی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4931
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
محمدشایان شعبانی حمیدابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6408
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
امیرمهدی قائدامینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6506
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدجواد نژادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4997
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مهرداد بنی اسدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5537
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مصطفی حیدری همت ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5188
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
نگار بیلسته
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4634
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
زهرا زینلی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
علی شیبانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5856
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
کسری جلالی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5714
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
نازنین زهرا باغبان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4291
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سیدمتین میردهقان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5887
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
نگار احمدی گوهری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4568
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه عسکریان مرجی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4887
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مهدی دیانتی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5302
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
کیمیا چیت ساز
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
امیرحسین تقی زاده صالح اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5482
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدجواد حسن پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5388
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
رامین پورحسنی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
آناهیتا کرمی نسب
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6334
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی کریمی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5779
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی باقری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5035
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
یاسین نظری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5398
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه ابراهیمی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4720
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مرتضی کاظمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5041
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی بافتی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5472
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
رضوان ناصرپور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4743
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سبا مهدوی علی اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5816
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مهلا علی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4240
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سیدمصطفی سادات حسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5232
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
سیده شیوا اسماعیلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5824
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
زهرا حسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5953
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
هانیه سلطانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4326
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
عباس جعفربیگی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
صادق رادمهر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5808
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه ملایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 3695
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی