كرمان

كرمان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


بردیا اصحاب یمین
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5650
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
حوریه شجاعی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5964
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
سید مهدی حسینی جوشانی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5771
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
عارف نجفی زاده مشیزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5813
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
امیرعلی صابری نیا
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5554
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدسبحان زارع
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6301
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
حدیثه علی زاده سیرچی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5376
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
فاطمه زارع سیلابی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6197
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
مهدیس امیر تیموری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
پریا سعیدعادلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5288
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
فاطمه مددی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5203
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
سحر ارجمند کرمانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
امیر حسین عاشورزاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6104
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
آلاء عبدلی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6339
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
مهدی جعفری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5653
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدواهب پورتاری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5407
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
یاسین زمانی بابگهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5491
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
زهرا شیروانی سعادت ابادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
علی باغگلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4446
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
سیدرضا رساء
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4257
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
مهلا خنامانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5387
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
دنیا سنجری نژاد گروه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
معصومه سیلانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5027
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
حمیدرضا حسینخانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4884
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
آرمان شهابی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
مهدیه غفاری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5916
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
احسان شیروانی سعادت آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5981
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
الهه ملک پور افشار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6166
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
فاضل محسن بیگی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5739
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
رضا زمزم
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5733
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
الهه شیخ علی سقائی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6237
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
علیرضا دیانت
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6302
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
مهدی محسنی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
گلناز صادقی مقدم
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5364
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
نرگس عبداللهی بادیزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6148
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
حیدر طاهری نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6163
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
فاطمه بذرافشانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4865
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
کیاناسادات جمشیدیان
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5930
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
محمدسروش هاشمی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5234
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
زینب شیروانی سعادت آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6475
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
سیده محدثه اسدپور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5849
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سیده حدیث اسدپور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5017
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
محمدحسین امامعلی نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5020
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
کیانام عبدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6156
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
پرنیان نیکوئی ماهانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
ثناء رحیمی کردیانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5363
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
زهرا کهوری زاده احمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6531
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
امیرعباس پورکمالی گوکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5351
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدمهدی شجاعی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5160
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
رومینا رئیسی استبرق
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6068
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سبحان باغینی پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5103
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمد پرنده افشار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4797
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
آیدا افضلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
آذین اسلامی شعبجره
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6185
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
ابوالفضل نبی زاده شهربابکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4970
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
فاطمه الزهرا جبالبارزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5234
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
فاطمه ابولی قاسم آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
سحر شجاعی باغینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6115
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
فاطمه السادات افضلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5918
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
محمد جعفری زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5357
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
محمد مهدی جعفری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5365
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
یاسمین حسینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5432
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
امیرمهدی عسکری اسماعیل آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6426
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
سیدمبین طباطبائی یزدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5268
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدامین نصیب
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدحسین مظاهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5543
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدصالح عباسی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
سروش خدایی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5491
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
امیرمهدی نقدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5074
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
سیدمرتضی جعفری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6280
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدحسین محسنی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5759
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
یاسمن امیرزاده گوغری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5725
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
حجت افتخاری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5830
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
امیرعلی ثمره علی محمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5687
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
علی حاجی پورفرسنگی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6160
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
علی شیخ پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5645
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
امیرحسین شیرازی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5332
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدایمان شکوری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5896
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
علی سلیمانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4516
 
نمونه دولتي
كرمان_ رسالت
ابوالفضل مظفری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
امیرحسین سلاجقه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5457
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
فرزاد زرین صدف
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5717
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
نازنین ایرانمنش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
مبینا مظاهری کرمانی پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6423
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
کوثر احمدی پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5517
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
امیرحسین افراخته
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5771
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
فاطمه فخری راینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6034
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
محمدمهدی قتلوزاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5014
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدحسین شمس الدینی لری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5006
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
محمدرضا حسنی سرزه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4660
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمد ساویس
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5580
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
فاطمه زابلی زاده غضنفر آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
زهره اسلامی نژاد پاریزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6400
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
مریم مولائی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5256
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
زهرا پوراحمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5203
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
حسین پای گذار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4787
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدصالح هوشمندی گوکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4871
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمدصادق مختارابادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 3807
 
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
محمد فرح بخش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5059
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
عباس پورزنگی ابادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6244
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدصالح حداد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5518
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
آتنا رستمی ابوسعیدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6344
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
یاسمن رستمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5042
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
هانیه یوسفی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5507
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
امیررضا صوفی آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن