ملارد

ملارد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


مهدی علی عمویی لاکه
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4989
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
مائده ترک
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5866
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
امیرمحمد کاملی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4913
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
مهرداد خان احمدی دوگاهه
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5606
 
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
مهدی شعبانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5093
 
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
دانیال جلیلوند
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4640
 
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
علی منصور فلاح
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4725
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
مبینا عدالت خواه
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4702
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
مهشید عظیمیان قهرمانلو
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی