شهر قدس

شهر قدس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمد حیدری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5844
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه حیدری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
نسیم عبداله زاده عنبران
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6308
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدامین درویشی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5068
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سعید پودینه
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5663
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه زهرا شیرازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5569
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمد اصلانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نرگس هاشمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6798
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
افشین صدیقی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6141
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه مهدوی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6250
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
آرمان سعادت مهر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5182
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
شیوا سروی همپا
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6206
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدیاشا استادیان کماعلیا
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5637
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
صبا ریاحی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهسا دهقان توران پشتی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5056
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ملیکا شیری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4620
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
پوریا کرمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5645
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
امیرحسین نوایی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
کوثر ناصری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5672
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ریحانه ظهرابی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5976
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
غزل عزیزی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5292
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهیار اللهویری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مریم شهبازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
زهرا دمرچیلو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4742
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علیرضا خسروی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهدیه هاشمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4967
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
تینا لقمانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
آیدین عبدالله زاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5260
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمدمهدی قنبری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
آیدا عبدالله زاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5852
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ارشیا شعبانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5701
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهدی عذیری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5305
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
ابوالفضل اسدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5962
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
حمیده نصیری خانیانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4615
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدرضا شکری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5724
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نرگس شاکر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
نجمه شاکر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5478
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سارا جوانمرد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4634
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
فاطمه شهبازی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
فاطمه میرزایی فاقلو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4833
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علیرضا یارمحمدتوسکی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5279
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مطهره احمدعموئی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدحسن عبدالهی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5049
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه خزلی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5579
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
امید ظروفی آذر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سارا قاسمی زرگر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5203
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سپهر مریدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4821
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
حسین حسین نژاد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب