پاكدشت

پاكدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


نجمه محمدی دهقان
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
حسین رضایی مهر
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5445
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
زهرا شیخی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
مهدی بوربور اژدری
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4434
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
حنانه پارسا
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4470
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
محمد مهدی امامی نغمه
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5172
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
امیر مهدی پیرانی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 6037
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
فاطمه جوادی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
فاطمه بیضایی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5030
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
مبینا هداوند خانی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4426
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
متین دهقان
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4127
 
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
آیلین ناصری
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5715
 
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير