اسلام‌شهر

اسلام‌شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سیدیحیی لاجوردی علی آبادی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6027
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
پرهام محمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6020
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
نیما لطیفیان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6068
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
طاها مکرمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5291
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سینا ظاهری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5819
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
عرفان نصیری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6457
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مهدیه محمدزاده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5382
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
زهرا رحمت زاده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4924
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
حسین قلیچ خانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5572
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
امیررضا خیراللهی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6021
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مهسا ثانی خانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4978
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
امیرحسین قبادی پیربداغ
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5045
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سیدمحراب علی نتاج ساداتی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4835
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرحسین جهان نورد
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6048
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
زهرا حیدری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4510
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ ولایت
قائم رضایی اصلی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5766
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدارسلان برجی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
پویا حیدری قلعه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6099
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مجید جعفری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5874
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مسعود جعفری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6137
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
صنم یادگاری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5060
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
سارا لطفی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5816
 
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
پانیذ صفائی رئوف
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6389
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
زهرا امیری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6082
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
کوثر عابدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5566
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
فاطمه سلیمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5751
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
لیلا شکری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5911
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
فاطمه حق پرست گل افشانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6091
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
ملیکا فتحی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6185
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
مهدیس کیوان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5734
 
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
مهسا رحیمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5612
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
امید زمانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5363
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
مهدی شیرزادچولو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5415
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سینا قدسی ممان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4604
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
حسن علی نژاد طالش
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5696
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
بهنام محمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6241
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
حمیدرضا حسابی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5814
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
علیرضا صدیقی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5260
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
آریا خسروی نیا
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5453
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مجید یزدانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مهرتاش مشایخی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6864
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
امیرمحمد رحیم پناه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6044
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدحسین طوری بیله درق
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرحسین میرزائی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4689
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدایمان زارعی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5633
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدحسین حیدری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4873
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدمهدی غنیمت
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5907
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
سینا کارکن
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5338
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سینا احمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6072
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
علیرضا کاسکو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4571
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محمدمهدی یاوری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5362
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
پارسا نجفی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5175
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
علیرضا کرمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5498
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
محمدرضا درخشان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4903
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سیدعماد احمدی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4897
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
حمیدرضا خلیلی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6213
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
امیرحسین نعمتی سارخانلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4642
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
آرش گنجه ء
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5847
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
امیرمهدی مقصودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6446
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
علیرضا آقاخانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5877
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
علیرضا کسروی قشلاق
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5048
 
نمونه دولتي
ورامين_ امیر المومنین
امیرحسین ثمودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6641
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مهدی اخوان صوفلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5186
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
طاها قادری رستاقی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5098
 
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
محمدحسین رضایی یارعزیز
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیرحسیم رزمی خشکناب
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6187
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
مهدی قبادی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4421
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی