شهريار

شهريار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیرمحمد احمدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6170
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
سجاد خیرمند پاریزی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6259
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
محمد احمدثانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5946
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
زینب حداد زاده نیری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5361
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
پویا تقی زاده
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4411
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
زهرا حسنی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6212
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
زهرا شیرعلی بیگی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5422
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مائده نورانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
فاطمه گودرزی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4893
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
حدیثه پورحسن
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5806
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
عاطفه سادات رهنما
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5737
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
محمدمهدی نوری آشتیانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5434
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
امیرمحمد موسوی بابائی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5644
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
امیرحسین بیات
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
مهدی خادمی شعاع
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6168
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
سارا عرب بافرانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4948
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
ریحانه فتحی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
زینب یوسفی فر
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5668
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
شبنم عطار
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5297
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مهشید مختارشاهی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6286
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مریم شاهرخی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5907
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
مهسا اشرفی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5852
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
محمد حسینی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5373
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
فاطمه غنی مودب
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5100
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
محسن فلاحی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4879
 
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
تبسم سارخانی قزوینی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5094
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
دانیا افشاریان
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5672
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
غزاله انتفاعی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5649
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
سمیه چلبی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5625
 
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
محمدمهدی اکبری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5329
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
امیرحسین فرامرزی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5677
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
زهرا مشایخی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6269
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
حبیب رضوانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5207
 
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
مریم حسین اسماعیل
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6053
 
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مانی لشگری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی