رودسر

رودسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


سارا رشیدی
ششم دبستان - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5888
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
فاطمه علی اکبری
ششم دبستان - رودسر
میانگین تراز کانونی: 6470
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
ایلیا صفرخواه لشکاجانی
ششم دبستان - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5619
 
تيزهوشان
لنگرود_ شهید بهشتی