ملكان

ملكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


عرفان عبدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6776
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
امیرمحمد رشیدی آروق
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6636
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
سهیل بدل نژاد ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6776
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
آبتین رعدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7253
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
یاسین دوستی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7250
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
محمد صباغی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6904
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
حسین کلانتری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7238
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
ایلیا مقتدری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6809
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
زهرا پاشائی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6427
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
مهدی رضایی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5684
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
آتیلا زینالی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5744
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
میثم عزیزنژاد
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6553
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
امیرمحمد عینکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7473
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
میلاد نظایری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6523
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
امین سیفی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6624
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبائی
معصومه اسدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6395
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
ریحانه حامدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5722
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
حدیثه رضائیان اسکوئی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5596
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
یاسمن حامدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5570
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان