عجب شير

عجب شير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


رضا شریفی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6354
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلي
مهدی برقی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6407
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلي
ابوالفضل فیروزکوهی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5568
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلي
سمانه دراک
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6330
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
ائلمان دانافر
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5931
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلي
محمد افخمی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 7036
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلي
فاطمه محمودی آذر
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5941
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
نسیم صفری
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6470
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
امین نوروزی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6749
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلي
فاطمه شریف زاده
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5999
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
کوثر کشاورز
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6377
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
آیدا شهباز
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6319
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
زهرا داداشی قلمی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5915
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
سوین طاهری
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6752
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
علی رعنائی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5696
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلي
سنا صادقیان نیک نفس
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6078
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
امیرحسین عبائی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5486
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلي