مرند

مرند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


نیما رضالو
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6379
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مبین شاکری
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6137
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
علی شیخ بگلو
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5738
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
امیررضا رحیم زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6767
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مهدی علی محمدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6768
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
میثم علی پور
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6686
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
شایان رشیدی فر
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6940
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
امیرمهدی کمالی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6696
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
سینا حسن زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6746
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمد صیدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5358
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مرتضی پور عابدینی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6557
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
علی قلی پورگوراند
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 5772
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمدحسین اسماعیلی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6367
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمدمهدی اسماعیلی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6877
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
مهدی حمیدی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6642
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
ائلمان علی زاده
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6876
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
سینا میرزایی راد
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 7032
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
حسین اشرفی
ششم دبستان - مرند
میانگین تراز کانونی: 6871
 
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری