مراغه

مراغه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


امیررضا بهارگوگانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6975
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
رجا حشمتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6486
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
امیرعباس جوادی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 7120
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهیار ابراهیمی علویان
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6712
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
امین مختاریان اصل
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5804
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مبین ملایی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6581
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
فرناد عفتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6610
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
رضا رساء
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6307
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
علی دلیر
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 7185
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
کسری نژندعلی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5930
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
برهان خیری روشتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6156
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
احسان بهروزپور ورجوی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 7346
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
علی مهاجر
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6954
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
کارو شوکتی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6315
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
علی مستردی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5394
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهدی سلیمانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6453
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
محمدپارسا احمدی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6481
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
هومن حسین پورنوا
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5533
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
امیرحسین وحدانی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5055
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهدی خورمهر
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5133
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهدی صدقی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6384
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
سینا عربی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5665
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
رادین خدادادی
ششم دبستان - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6506
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان