تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی تبريز سال 97


زهرا فتح اللهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6704
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زهرا منافی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7167
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سویل ترابی نبیل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6551
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مریم اسلامی فرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6985
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آیسان رزاق نژاد حکم آبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6577
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
تینا صادقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6696
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یسنا صابرقراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6787
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیرعلی کاظمیان اسفنجانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7335
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ماهک سلمانی فرزانه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7061
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیلار هاشمی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6672
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
نازنین محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6649
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ثنا فرجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6760
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
زهرا شفاعت قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6893
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا ترابی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7098
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد میلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6823
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آریانا رادفر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6898
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
رضا محمود علیلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6833
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد فرهنگی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6695
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فراز آهور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7111
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مانی امیداسعدی آذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6958
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی بهشتی بیرامی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7542
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پریچهر حقیقت منش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6701
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدامین دژبان کرجان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6981
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
علی اصغر نوری کلجاهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4932
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
رضا گل بهار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7368
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیرحسین اسدی اسکندانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6983
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
صدرا خالقی باویل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7364
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر محمد کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6686
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
میثم صالحی اطهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6697
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نیل السادات پیمان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6267
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
بیتا زمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6363
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیناز صفاری آقباش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6688
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
صدرا علیمحمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6659
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهدی همای اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6758
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
سیده سارا پور میررضا سردروی نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6653
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آتیلا چراغعلی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6687
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ریحانه مونسی سردرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6431
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آروین اصغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6759
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شایان خلیلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6179
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
علی پورحسن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7058
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدمتین کرمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6904
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی برادر یاوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6604
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
احسان ابراهیمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5721
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی عطاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6976
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ترنم احمدیه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6371
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا حیدرپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7000
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سولماز سلیمانی ناولیقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6540
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
علی رادمهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6341
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عرشیا پاکباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6644
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی رحیمی اذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5312
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
سارا صادقی چوان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7227
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آیسل جوادپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6222
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا ملائی قاضی جهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7038
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیر محمد مرتضی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6143
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پارلا حاجی خدا زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6700
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سعید نوری قزلجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6286
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدامین سلامت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7072
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اشکان فضل حمیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6620
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین زاده خامنه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6005
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
ژیار مرزنگ
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6138
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
محمدامین چینی فروش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7026
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهلا خاکپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6683
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
پانیذ خیری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6630
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی جدیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6956
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی سیفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6650
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
رضا غنی زاده اهری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7029
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
رضا عنصرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6570
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شایان نوبهار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6960
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمدمهدی نعمت یان کلاثور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5554
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
محمد بنائی یگانه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5893
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
علیرضا رحیمیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5653
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فاطمه سلطانی الچین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6410
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیررضا جسورقزلجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6535
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
ائلمان زینالی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6060
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین یگانه دیزج ور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6634
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدجواد پودارتچی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7251
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
رادین نامدار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6483
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی اخوان جعفر آباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6739
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اسما مینائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7040
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
آیدین کیوانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6516
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سینا نائل قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7553
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پارسا مشتقی زنوز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6633
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمحمد ناصری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7304
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی همایونی بخشایش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6048
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
رسا خبازی اسکوئی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6586
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرعلا بناگذار محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7030
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
پارسا پویافر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7355
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پرهام تاری نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6953
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ایلیا جسوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6838
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مهدی چایچی راد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6755
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد قاسمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6962
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی رضا چمیده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6408
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آرین فرج زاده معماری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6765
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمد عیوض زاده خباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5520
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیر عیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6517
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
آردا علیپوران بنائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7109
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین پورمهدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7031
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا ذاکری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6264
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آیسان آتشی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6205
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
نیما نورسی میلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5360
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
زهرا مظلومیان دینی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
عطا هادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6562
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
برهان عشایری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7041
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدصدرا فرشباف فکری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5861
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
فاطمه بابازاده آوارسی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6945
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیررضا فلاحی نژادگلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7115
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مائده محسنی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5558
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
عرشیا مرندی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7096
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عطا نصیری قراجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6479
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ثمین تابانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6455
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سما مختاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7008
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سپیده دوستعلی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6172
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
زهرا سعیدی فر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6953
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
ثنا فیضی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5567
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
ایلیا رنجبری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6610
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اهورا تقی زادگان کلانتری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7177
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محیا جعفری قریچه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7039
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سبا پور قاسمی وحدت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6689
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
فرشته امامی مقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6815
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
اسما سادات نبوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5233
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مانی کامرانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7015
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی صادقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6966
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرعلی جوادپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6374
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
فاطمه عبد اله پور اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5912
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدمبین مهام
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5548
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیرحسین بابائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6623
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محدثه صمدی قانع
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5825
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
علی جدیری دلال زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6679
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عسل آزادی سیر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6602
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی عبداله پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7077
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مبینا نصیرزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5802
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
حسین رضاپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6906
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیررضا دل پریش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7096
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر محمد عبدی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6476
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیر حسین جمالی ایلخچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7279
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ایلیا وحدت خواه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6761
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مجتبی محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6099
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آیلین نادری گرگری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6202
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیرحسین باقری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7310
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی احمدی حکم اباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6635
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محمد امین مظاهر حاجی آقا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6734
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد جوادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7286
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
حدیث لطفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6582
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
انیس موید نیا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6455
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سهند تورچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5571
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سانای پورمحمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6570
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
سجاد صاغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5968
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
صبا یاری سهرون
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6629
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
عاطفه محمد پور درشکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6163
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
سعید وفادار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6771
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی امیدوارافشرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6289
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
علی بخت دار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6350
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
حسین سبزفروش اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7006
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
حدیث کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6580
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
پوریا خضرلوی اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6689
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمحمد والایی کرکان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5534
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2