خوي

خوي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


امیرحسین پورقلی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 7224
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
علی ابراهیمی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6502
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
الهام ولی زاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6209
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
پرهام آقالاری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6216
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
مهدی مغفرتی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6897
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
هدیه پیربداقی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6515
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
سپیده احمدی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5805
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
علیرضا بختیاری نژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 7186
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
زهرا طالبی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5897
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
کیارش یاوری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 7223
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
فاطمه طالبی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6996
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
هستی گل صنم لو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5092
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
محمدمهدی حسین زاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6584
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
آیدا وحیدی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5987
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
آیدا عظیمی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6385
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
فاطمه حضرت پور
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5302
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
سیدسینا صالحیان
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5814
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
محیا حاجی حسینلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6715
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
محمدمهدی حسینلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6183
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
سیده سحر صالحیان
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6154
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
غزل داوران
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6484
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
فائزه محمودنژاد
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5515
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
امیرمحمد اولادبنی آدم
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6774
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
الهه حلمی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6945
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
مبین نوروزی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6031
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
نیلوفر هاشم زاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6274
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
امیرحسین تیمورزاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6311
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
رضا کاظمی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6584
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
سما علی شهانقی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5285
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
مهدیه دولتی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6148
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
متین زکی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6816
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
امیرحسین طالبی
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6330
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
احسان گلی گانلومیلان
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5097
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
علیرضا پناهلو
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 7199
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )
سپیده احمدزاده
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 5284
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان-خوي ( دخترانه )
محمد برهان امیر عشایری
ششم دبستان - خوي
میانگین تراز کانونی: 6228
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی -خوی ( پسرانه )