انديمشك

انديمشك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


روژان احمدنیا
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5598
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
رضا ماکنالی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6390
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
علی مصری
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6379
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
زهرا مختاری مقدم
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5664
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
متینا شاهون وند
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5728
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
فاطمه روبخدا
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6413
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
کیانا میری
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5842
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
امیرحسین کیامهر
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6307
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
تارا نخله
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6600
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
پرستو شاهیجان نژاد
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5941
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان