نوشهر

نوشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


مهتا کیاکجوری
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6009
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
دانیال شفقت رودسری
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5781
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
امیرحسین منتظری
ششم دبستان - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5563
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی