چمستان

چمستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


محمدطاها کالاشی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6688
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
سیده محدثه موسوی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6731
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
پارسا اسدالله زاده
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6592
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیرحسین حسن پور
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5238
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
عارفه احمدی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6172
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مریم گیلانی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6196
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مهدی حسن زاده
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5321
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی