تنكابن

تنكابن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


فاطمه علی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 7243
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه موسی پسندی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 7158
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
محمدحسین عبدالهی لشتوئی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 7227
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
ساقی سام خانیانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 7327
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه قاسمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6476
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
علی مقیمیان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6399
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
امیرمحمد ایزک عبدالهی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6509
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
اللهیار منصورکیائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6379
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
سام شاکرین
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6429
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
کیارش شاه نظری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6924
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مهدی شریعتی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5897
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مبینا بیات
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6016
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
شایگان مشیری رودسری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6613
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
حسین منتظری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6928
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مهدی امیرخانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6139
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
ایلیا حشمتی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5599
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مبینا یعقوبی الموتی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6069
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آروین رمضانی فر
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6278
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
فاطمه احمدراجی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5975
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سیده مبینا افتخاری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5405
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
پانیذ گیتی نورد لیمودهی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6234
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آیناز زرخانی لنگرودی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6107
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مهدی کیااشکوریان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6805
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
سیدعلی کلانتریان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6475
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
سما بشیری جم
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5304
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مهسا پورهادی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6299
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مهدی جورابراهیمیان
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6583
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
فاطمه شهریاری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6058
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
ریحانه شهریاری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5308
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان